سنسور متر از راه دور لیزر

پیشرو چین است سنسور فاصله کوچک لیزر ، سنسور فاصله الکترونیکی بازار محصول